Frågor & Svar

Braxen och id är karpfiskar – vad är det för fisk?

Karpfiskar (familjen Cyprinidae) är en familj fiskar av vilka det lever upp till 19 olika arter i Östersjön. De mest välkända hos oss är braxen, id och mört. Andra arter av karpfiskar som finns i våra vatten är sutare, ruda och löja. Läs mer om fiskarterna braxen och id här.

Var sker fisket av braxen och id?

Fisket inom projektet sker nu till en början i Bottenviken och längst Gotlands kust.

När fiskas braxen och id?

Braxen och id fiskas på våren och försommaren, från april till slutet av juni, och på hösten från augusti till oktober.

Hur går fisket till?

Fiskarna fångas med skonsamma redskap som kallas ryssjor och fiskehus. Fisken simmar själv in, vilket minskar risken för skador. Ryssjorna och fiskehusen är selektiva redskap, det vill säga anpassade efter den sort och storlek på fisk som vi vill fånga.

Vad händer med bifångst?

Andra fiskar, så kallad bifångst, tar sig lätt ut genom så kallade flyktöppningar i redskapen utan att skadas. Inom projektet Baltic Fish används redskap som nästan uteslutande fångar rätt fisk. Bifångsten är därmed inte speciellt stor. Redskapen är också skonsamma och skadar inte fisken på samma sätt som trålar eller nät. Den bifångst som fångas är oskadd när den släpps tillbaka i vattnet.

Är braxen och id gott att äta?

Ja! Braxen och id är neutrala i smaken, de är därför lätta att smaksätta på olika sätt. Karpfisk var förr ett vanligt livsmedel runt Östersjön och i Finland är den fortfarande mycket populär. När andra fisksorter som lax blev populära i Sverige fick braxen stå tillbaka. Tack vare nya innovativa arbetssätt och produktionslinjer går det nuförtiden enkelt att ta tillvara fiskköttet från braxen och id. Resultatet är en god färs helt utan ben.

Fisk från Östersjön, innehåller inte den miljögifter?

Det är inte farligt att konsumera braxen och id. Tvärtom är de positiva hälsoeffekterna av att äta fisk stora.

Braxen och id är magra fiskar och lagrar därför inte höga halter av skadliga ämnen i köttet. Prover som kontrollerats av Livsmedelsverket har visat att halter av PCB och dioxiner är låga och ligger långt under gällande gränsvärden.

Rädda Östersjön genom att äta fisk – hur då?

Att äta hållbar och vildfångad Östersjöfisk (speciellt underutnyttjade arter) gynnar havet och är ett klimatsmart livsmedelsval.

Fisk är en viktig del av en hälsosam kost men fiskeindustrin bedrivs ofta på ett ohållbart sätt. Det finns gott om karpfisk som braxen och id i Östersjön och antalet har ökat till följd av övergödning (överskott av näringsämnen) och ett ökat intresse för rovfiskar som annars skulle hålla bestånden nere. Genom att fiska braxen och id tas näringsämnen som fosfor och kväve från vattnet och övergödningen minskar. Projektet främjar även det småskaliga och kustnära fisket samtidigt som det är ett gott och nyttigt livsmedel. 

Finns det inget mer effektivt sätt att minska övergödningen i Östersjön?

För närvarande finns det inte något mer effektivt sätt att minska mängden näringsämnen i havet. I Finland avlägsnas nästan 700 ton av fosfor från vattnet med den årliga fångsten av fisk, vilket är mer än den årliga belastningen från avloppsvatten från de finländska städerna, industrin och glesbebyggelsen tillsammans.

Är inte fosfor som överförs från fisk skadlig för människor?

Nej, fosfor som överförs från fisk är inte skadlig för människor. Fosfor är ett naturligt förekommande grundämne som alla levande organismer behöver för sin tillväxt. Näst efter kalcium är fosfor det mineralämne det finns mest av i människokroppen. Cirka 85 procent finns i benstommen som kalciumfosfat. Fosfor finns också i nästan alla livsmedel.

Vad innebär det att projektet är hållbart?

Projektet arbetar för att hela produktionskedjan – från fångst till tallrik – ska vara hållbar. 

Att fiska karpfisk minskar övergödningen i Östersjön och hjälper till att återställa balansen mellan karpfisk och rovfisk. Övervakningen av att fiskarna följer de satta reglerna sker genom stickprover, fångstrapporter och försäljningskvitton. Dessutom är karpfisket en ny källa till inkomst för många kustfiskare. Projektet gör det möjligt att leva av småskaligt fiske och gynnar på så sätt landsbygdens utveckling. 

De regionala länsstyrelserna utövar tillsyn av fisket och SLU analyserar fångstdata inom projektet.

Hur övervakas fisket?

Länsstyrelsen i varje region övervakar fisket inom projektet med hjälp av fångstrapporter. Projektet för också statistik över de fiskar som släpps fria tillsammans med SLU.

Varför är fisken inte MSC- eller ASC-märkt?

Etablerade certifieringar är tyvärr inte möjliga att tillämpa på nytt, småskaligt och kustnära fiske. Vi har istället tagit fram ett eget avtal med fiskare inom projektet för att säkerställa ett hållbart fiske. Det har vi gjort tillsammans med nationella och regionala myndigheter, fiskproducenter och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).