”Kustnära fisket positivt för vår landsbygd”

hållbar

Fiskarten id är en klimatsmart fisk som det finns gott om i vattnet utanför Gotland. Därför är det kustnära fisket viktigt både för miljön och för samhället, menar Andreas Pettersson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Gotland. 

2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för en hållbar utveckling i Agenda 2030. Att det småskaliga kustnära fisket av hittills outnyttjade fiskarter som id och braxen är bra kan kopplas till flera av dem. Anderas Pettersson utvecklar.

-Vi pratar mycket om miljömål, om att vi vill ha ett levande kustsamhälle och att det småskaliga fisket bidrar till att utveckla vår landsbygd och livsmedelsproduktion. Men man ska inte glömma att id och braxen dessutom innehåller mycket näring och därmed bidrar till målen för mat och livsmedelsstrategier, menar Andreas. 

Men en förutsättning är att fisket sker inom ekologiska ramar och på ett hållbart sätt. Därför används redskap som är anpassade för att bevara bestånden av arterna och se till att resurserna inte överutnyttjas. 

-Det kustnära fisket sliter inte på bestånden på samma sätt som det storskaliga industriella fisket. Tack vare skonsamma fiskeredskap kan vi kontrollera vad som fångas och vad vi släpper tillbaka, så det är ingen risk för överfiske, säger Andreas. 

På Gotland används ryssjor vid fisket av id. De är anpassade för att uppfylla den lagstiftning som finns och skadar inte fisken. Dessutom är de selektiva, det vill säga att de kan skilja på fisk och fisk. 

-Ryssjorna har flyktöppningar, vilket betyder att den fisken som inte är tänkt att fiskas upp kan ta sig ur, utan att skadas, berättar Andreas.  

Förutom att iden är en klimatsmart art är den dessutom en underutnyttjad och nyttig resurs som vi bör äta mer av, enligt Andreas.  

-Ska vi vara klimatsmarta på riktigt så behöver vi äta andra arter än de vi är vana vid. Då går det inte att bara äta lax och torsk. Det är precis som med produkter från jordbruket, där äter vi ju också många olika saker. 

Länsstyrelsens engagemang i det kustnära fisket har två delar. Förutom att uppmuntra det miljövänliga småskaliga fisket och livsmedelsproduktionen på Gotland så ska Länsstyrelsen även utöva en tillsynsroll, berättar Andreas avslutningsvis. 

-De två ska gå hand i hand och det gör det verkligen i det här projektet. Ett hållbart fiske med skonsamma redskap och i en småskalighet gör att bestånden påverkas väldigt lite. Det håller vi koll på! 

Relaterad läsning


hållbar

Resultat av miljögiftsanalyser i projektet Baltic Fish

Målet med projektet Baltic Fish, som lanserades 2019, var att cirkulera näringsämnen från Östersjön genom att skapa en marknadsdriven livsmedelsproduktionskedja som gör en hållbar användning av cyprinidfisk, samt öka... Läs mer »

hållbar

”Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem”

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes... Läs mer »

hållbar Hälsosam vildfångad

Braxen – Nya produkter tajmar marknaden helt rätt

Under hösten har en rad nya produkter av den klimatsmarta fisken braxen lanserats på den svenska marknaden. Intresset och efterfrågan har varit långt mycket större än initiativtagarna vågat hoppas... Läs mer »

hållbar

Karpfiske kan ge renare Östersjökust

Östersjön lider av övergödning. Ett sätt att komma tillrätta med detta och minska mängden fosfor i vattnet i kustområdena kan vara ett balanserat och hållbart fiske av karpfisk, menar... Läs mer »

hållbar

Baltic Fish och FN:s globala mål strävar mot samma sak

För FN:s globala mål och för utvecklingen av det kustnära fisket av id och braxen är målet detsamma. En hållbar utveckling för oss som bor här nu och i... Läs mer »

hållbar Hälsosam

Braxen – en hållbar och hälsosam fisk

Vill du att maten på din tallrik inte bara ska vara god och hälsosam utan också göra gott för miljön? Då är braxen och id fiskarna för dig. Intresset... Läs mer »

hållbar Småskalig

Småskaligt fiske – framtiden för en hållbar livsmedelsproduktion

Braxenfiske i Norrbotten är inget nytt, men tack vare projektet Baltic Fish har det fått nytt liv. Det kustnära fisket har framtiden för sig, säger Teija Aho, VD på... Läs mer »